Informácie o spracovaní osobných údajov zákazníkov

1. APEX DYNAMICS SLOVAKIA s.r.o. so sídlom Trenčianska cesta 887/52, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO:…… , zapísaná v obchodnom registri ….. („Správca“), spracováva osobné údaje svojich zákazníkov, ktorí sú fyzickými osobami („subjekty údajov „). Subjekty údajov môžu v otázkach spracovaní svojich osobných údajov kontaktovať Správca, a to na e-mailovej adrese info@apexdynaczech.cz.

2. Správca bude spracovávať identifikačné a kontaktné údaje subjektu údajov a ďalej údaje zozbierané Správcom pri plnení zmluvy uzavretej so subjektom údajov („zmluva“).

3. Správca spracováva osobné údaje subjektu údajov na účely:

3.1. Plnenia zmluvy, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES ( „GDPR“);

3.2. Dodržanie právnej povinnosti Správca stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (napr. povinnosť Správca uchovávať účtovné a daňové doklady)

3.3. Určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov Správca, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR; a

3.4. Zasielanie obchodných oznámení, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR z dôvodu existencie oprávneného záujmu Správca spočívajúceho v priamom marketingu.

4. Osobné údaje budú spracovávané len po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel ich spracovania. S ohľadom na vyššie uvedené:

4.1. Na účel podľa čl. 3.1 vyššie budú osobné údaje spracovávané do zániku záväzkov zo zmluvy. Tým nie je dotknutá možnosť Správca tieto osobné údaje následne ďalej spracovávať (v nevyhnutnom rozsahu) na účel podľa článku 3.2, 3.3 a / alebo 3.4 vyššie;

4.2. Na účel podľa čl. 3.2 vyššie budú osobné údaje spracovávané po dobu trvania príslušné právne povinnosti Správca;

4.3. Na účel podľa čl. 3.3 vyššie budú osobné údaje spracovávané do uplynutia 4. kalendárneho roka nasledujúceho po skončení záručnej doby podľa zmluvy (ak bola v zmluve dohodnutá záruka za akosť), najmenej však do uplynutia 5. kalendárneho roka nasledujúceho po zániku záväzkov zo zmluvy. V prípade začatia a trvanie súdneho, správneho alebo iného konania, v ktorom sú riešené práva alebo povinnosti Správca vo vzťahu k príslušnému subjektu údajov, neskončí doba spracovania osobných údajov na účel podľa čl. 3.3 vyššie pred skončením takéhoto konania;

4.4. K účelu zasielania obchodných oznámení podľa čl. 3.4 vyššie budú osobné údaje spracovávané do doby, než subjekt údajov vyjadrí svoj nesúhlas s takýmto spracovaním.

5. Najneskôr do konca kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po uplynutí doby spracovania podľa čl. 4 vyššie budú príslušné osobné údaje, u ktorých pominul účel ich spracovania, zlikvidované (rezaním alebo iným spôsobom, ktorý zabezpečí, že sa s osobnými údajmi nebudú môcť oboznámiť neoprávnenej osoby) či anonymnými.

6. Správca je oprávnený odovzdať osobné údaje príjemcom, s ktorými uzavrel zmluvu o spracovaní osobných údajov a ktorí budú pre Správca spracovávať osobné údaje ako jeho spracovatelia.

7. V súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov majú dotknuté osoby viacero práv vrátane práva požadovať od Správca prístup k svojim osobným údajom (za podmienok čl. 15 GDPR), ich opravu alebo vymazanie (za podmienok čl. 16 alebo čl. 17 GDPR) , prípadne obmedzenie spracovanie (za podmienok čl. 18 GDPR), a namietať proti spracovaniu (za podmienok čl. 21 GDPR), ako aj práva na prenosnosť údajov (za podmienok čl. 20 GDPR).

8. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že jeho osobné údaje sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, má právo obrátiť sa na Správca so žiadosťou o nápravu. Ak bude žiadosť dotknutej osoby uznaná za oprávnenú, Správca okamžite odstráni chybný stav. Tým nie je dotknutá možnosť subjektu údajov podať sťažnosť priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov zo strany subjektu údajov je zmluvným požiadavkou. Subjekt údajov nemá zákonom uloženú povinnosť osobné údaje poskytnúť, ale Správca tieto údaje potrebuje k uzavretiu a plnení zmluvy.

V Bánovce nad Bebravou dne 15.4. 2019.